Regulamin

Regulamin ośrodka wypoczynkowego "Domki letniskowe Wiktor"

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób nie zagrażającym bezpieczeństwu innych osób.
 2. Wynajmujący domki zobowiązania są z przepisami przeciwpożarowymi oraz do ich przestrzegania.
 3. Opłatę za pobyt w domkach należy uiścić przed odebraniem kluczy od domku.
 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Właściciela Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacja warunków rezerwacji i regulaminu.
 6. Na terenie Ośrodka znajduje się ogrodzone miejsce parkingowe. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe bezpłatnie. O dodatkowe miejsce parkingowe należy pytać przy rezerwacji pobytu.
 7. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody i kradzież samochodów pozostawionych na terenie Ośrodka.
 8. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania.
 9. Osoby dewastujące wyposażenie domków oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 10. Przed opuszczeniem domku należy posprzątać wynajmowany domek (umyć naczynia, wyrzucić śmieci, zdjąć pościel). Przekazanie domku następuje w obecności Właściciela.
 11. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach (należy zamykać okna i drzwi w momencie opuszczenia domku).
 12. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 13. Nie wolno organizować imprez rozrywkowych w godzinach ciszy nocnej, które zakłóciłyby spokój sąsiadom.
 14. Używanie urządzeń grających dozwolone jest tylko na własny użytek i w sposób, który nie zakłóca spokoju innym użytkownikom Ośrodka.
 15. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką dorosłych do 22:00.
 16. Na terenie Ośrodka obowiązuje doba noclegowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 17. W zakresie nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.